Studiedeltagare i olika forskningsstudier

Hur går det till när man vill delta som forskningsperson i en studie?

När du tar beslutet att delta som forskningsperson i en klinisk studie gör du kanske det av olika skäl

  • för att få mer kunskap om ett särskilt hälsotillstånd
  • för att bidra till livsviktig forskning
  • för att få testa en ny behandling
  • för att få tillgång till information om din hälsa
  • för att se till att forskningen går framåt inom ett visst område som du brinner för.
 

Oavsett vilken anledning du har så har forskningen dig som studiedeltagare att tacka för alla medicinska framsteg och nya behandlingar som kliniska studier resulterat i! Nedan har vi samlat några punkter som beskriver vad det innebär att delta i en klinisk studie samt vad det innebär för dig som deltar i studieprocessen.

Vad är en klinisk studie?

Kliniska studier är en typ av forskningsstudie som ofta utförs med mänskliga studiedeltagare (så kallade forskningspersoner eller försökspersoner) för att undersöka förekomsten av sjukdomar, pröva säkerheten för nya läkemedel, behandlingar eller medicinska produkter. För att få tillåtelse att bedriva en klinisk studie krävs ett tillstånd från Etikprövningsmyndigheten. Tillståndet innebär att forskningen uppfyller de etiska kraven som ställs för att genomföra en klinisk studie som också innefattar mänskliga studiedeltagare.

En interventionsstudie

En interventionsstudie kallas den studie som utför tester eller undersökningar på mänskliga studiedeltagare, både på friska samt personer med särskilda sjukdomar. Deltagare i dessa studier kallas ofta för försöksperson eller forskningsperson. Interventionsstudier undersöker både friska deltagare samt patienter med specifika sjukdomar såsom IBS, diabetes, KOL, astma eller allergi för att nämna ett fåtal. Studierna bedrivs ofta med syftet att till exempel undersöka effekterna av en särskild kost, behandling eller ett nytt läkemedel.

Studier är helt frivilliga och man har alltid rätt att avbryta sitt deltagande

Det är frivilligt att delta i kliniska studier och före deltagande har du som ansöker rätt till att få information om studien och hur den utförs. Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att ge något särskilt skäl.

Hur samarbetar Trialy med kliniska studier?

Trialy är en forskningsportal som samarbetar med flera olika kliniska studier. Vårt mål är att göra deltagandet i kliniska studier mer lättillgänglig med hjälp av en smidig och transparent process. Trialy jobbar för att öka engagemang kring forskning och hjälper forskare att nå ut till allmänheten gällande vilka studier som pågår och hur du som är intresserad gör för att delta i en forskningsstudie. Trialy arbetar med olika organisationer, till exempel Karolinska Institutet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes universitetssjukhus samt privata läkemedelsaktörer. Trialy arbetar med kliniska studier som är intresserade av olika målgrupper, exempelvis friska frivilliga, personer med IBS, diabetes, KOL, astma eller allergi.

Jag vill delta i en klinisk studie, hur gör jag?

På Trialys hemsida kan du läsa mer om de studier som för tillfället är öppna för ansökan. Här kan du läsa mer om varje specifik studie, hur den utförs och vad studiedeltagandet innebär för dig. På varje studiesida ges du möjligheten du svara på ett webb-formulär där du ombes lämna uppgifter relaterade till studien. Uppgifterna du lämnar är oftast kontaktuppgifter och ålder, samt frågor om din hälsa som är relevant för den specifika studien. Om du ansöker och går vidare i processen kommer du att få ytterligare information om hur deltagandet går till och vad som förväntas av dig som deltagare.

Jag har ansökt till en av studierna på Trialys hemsida. Hur tar jag reda på om jag har gått vidare i processen?

I samma stund som du skickat in din forskningsansökan till en av våra studier kommer du att få ett mejl som direkt informerar om du uppfyller studiens kriterier eller inte. Om du bedöms lämplig som forskningsdeltagare kommer du inom kort att kontaktas direkt av forskarteamet som bedriver studien. Att du uppfyller kriterierna vid webb-ansökan innebär inte nödvändigtvis att du är lämplig för studiedeltagande, eftersom forskaren ibland genomför mer detaljerade bedömningar under ett första telefonsamtal eller vid ett besök på plats, men du har kommit en bra bit på vägen!

Studiedeltagandet, steg-för-steg

  1. Du ansöker till en av våra studier via www.trialy.se.Du får direkt ett mejl om du kommit vidare till nästa steg i forskningsprocessen.
  2. Forskaren kontaktar dig, via SMS, mejl eller telefon. Här får du mer information om studien och även godkänna samtycke för att delta i studien.
  3. Du genomför besöken inom ramen för den specifika studien. Detta kan exempelvis innefatta att följa en diet, ta ett visst läkemedel eller lämna särskilda prover.
  4. Du har nu genomfört alla besök i studien. I vissa fall innebär fullt studiedeltagande ekonomisk eller annan typ av ersättning eller belöning, vilket du isåfall ges vid avslutat deltagande.