Personuppgiftspolicy

Gäller från 2023-02-22

Definition av personuppgifter
Personuppgifterna (”uppgifterna”) åsyftar all information rörande person som söker till någon av Trialys studier eller paneler (”Ansökande”) och som Trialy AB (”Företaget”) registrerar i digital form. Sådana uppgifter inkluderar, men är inte begränsade till:
– Kontaktuppgifter, till exempel namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.
– Känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter rörande hälsa, sjukdoms-och operationshistorik

Ovan nämna uppgifter kan komma att inhämtas med utgångspunkt i de kriterier som föreligger för respektive medicinskt forskningsprojekt (”studie” som Företaget rekryterar deltagare till. Registrering av sådana uppgifter sker endast efter Ansökande uttryckligen har medgett särskilt samtycke.

Insamling
Företaget skall inte, genom denna policy, samla in fler uppgifter än nödvändigt för varje Studie för att kunna fullfölja sitt avtal med Företagets kund. Alla uppgifter som Företaget samlar in görs  med samtycke av Ansökande. Delar av eller samtliga uppgifter delas med kund för vidare hantering. Detta sker endast efter samtycke från Ansökande, och på ett sätt som försäkrar att uppgifterna hanteras på ett skyddat och säkert sätt.

Samtycke
Genom att fylla i efterfrågade uppgifter för varje enskild Studie eller för Trialys panel för forskningspersoner, samt genom att kryssa i ”Jag samtycker” i de två frågorna som rör personuppgifter, samtycker Ansökande till att Företaget registrerar de uppgifter Ansökande lämnat för syftet med Studien eller för Trialys panel för forskningspersoner, antingen under den tidsram som är aktuell för Studien eller till dess att Ansökande drar tillbaka sitt samtycke. Ansökande samtycker även till att uppgifterna lämnas ut till Företags kund som ombesörjer Studien. Trialys behandling av personuppgifter grundar sig på samtycke enligt Artikel 9.2a dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 eller på en grund av allmänt intresse.

Varje Ansökande kommer i de flesta fall, efter ifyllnad av formulär, erhålla en bekräftelse per e-post i vilken det framgår om uppgifterna som lämnats matchar studiens kriterier eller ej. I e-postbrevet framgår inte vilken studie som Ansökande har ansökt till. E-postbrevet hänvisas till denna personuppgiftspolicy samt kontaktuppgifter till Företaget.

Återtagande av samtycke
För det fall att Ansökande önskar återta samtycke eller av annan anledning inte längre önskar att Företaget hanterar Ansökande uppgifter, ombeds Ansökande att snarast meddelande Företaget härom. Företaget kommer då så snart som möjligt, dock senast inom en månad, att radera uppgifterna om Ansökande ut Företagets register. Ansökande kommer att erhålla bekräftelse per E-post om att Ansökandes uppgifter har raderats.

Lagra och redigera
Registrerade uppgifter lagras i enlighet med angiven tid för respektive Studie, eller för Trialys panel för forskningspersoner till dess att samtycket sägs upp. Åtkomst till uppgifterna begränsas till de som inom Företaget har behov av uppgifterna.
Ansökande har rätt att utan kostnad en gång per år begära ut sina uppgifter. Ansökande kan när som helst kontakta Företaget och be att dessa redigerar felaktiga uppgifter.
Ansökande kan även begära att Företaget raderar all information och återkalla sitt samtycke till lagringen. Sådan begäran ska alltid göras skriftligen.
Ansökande har rätt att kräva att lagringen begränsas om registrerade uppgifter inte är korrekta, lagringen är olaglig, Företaget inte längre behöver uppgifterna för ändamålet med lagringen eller om den Ansökande har invänt mot lagringen.
Ansökande har rätt att få ut de personuppgifter som rör Ansökande i ett allmänt använt och strukturerat format för överföring till annan personuppgiftsansvarig.

När samtycke sägs upp skall Företaget fråga huruvida Ansökande vill få ut de uppgifter som registrerats eller om dessa direkt skall raderas. Om Ansökande vill ha uppgifter skall dessa översändas kostnadsfritt för att därefter raderas från Företagets samtliga lagringspunkter.

Vid forskning som innebär att känsliga personuppgifter ska behandlas kräver Trialy alltid en godkänd ansökan om etikprövning.

Personuppgiftsincident
Skulle lagringssystemen utsättas för en läcka, intrång eller liknande (s.k. ”personuppgiftsincident”) kommer Företaget att inom 72 timmar kontakta Integritetsskyddsmyndigheten samt i förekommande fall sända ut information om incidenten till berörda kunder.
Anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten ska göras av Företagets personuppgiftsansvarige och innehålla information om:
• vilken typ av incident det är fråga om,
• vilka kategorier av personer som kan komma att beröras,
• hur många personer det berör,
• vilka konsekvenser incidenten kan få, samt
• vilka åtgärder man vidtagit för att motverka eventuella negativa konsekvenser.
Vid behov kommer uppgifterna att raderas eller flyttas från den aktuella lagringspunkten för att förhindra ytterligare spridning.

Besvär
Om en Ansökande anser att Företaget behandlat personuppgifter på ett sätt som strider mot syftet med insamlingen eller Dataskyddsförordningen skall den Ansökande omedelbart reklamera detta till Trialy. För det fall att rättelse inte kan erhållas har den Ansökande rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten  enligt nedan.

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Övrigt
Företaget försäkrar sin vilja att följa dataskyddsförordningen och kommer att uppdatera denna policy i enlighet med förordningen. Ändring i personuppgiftpolicyn kommer att aviseras genom utskick via kunds föredragna kanal, e-post eller brev.
Uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part i de fall då aktuell lagstiftning så kräver.
På Företagets hemsida eller i andra kanaler kan det förekomma länkar till andra webbplatser och aktörer, denna policy gäller ej sådan webbplats eller aktör.

Ansvar gentemot tredje part
Trialy AB och Trialy ABs leverantörer är inte ansvariga för utebliven vinst eller intäkter gentemot våra kunder.

Ansvar gentemot användare av våra tjänster
Trialy AB är en annons- och förmedlingstjänst. Vi tar därför inget ansvar för eventuella risker som kan uppstå i samband med deltagande i de forskningsstudier vi marknadsför. De ansvariga för forskningsstudien är skyldiga att, innan du påbörjar ditt deltagande i forskningsstudien, informera ditt frivilliga deltagande och de eventuella risker som är kopplade till studien.

Kontaktuppgifter
Trialy AB, 559120-7872
Kontaktperson: Fanny Ekström
c/o Enkätfabriken AB
Järntorget 3
413 04, Göteborg
kontakt@trialy.se