Rekrytering av forskningspersoner till studier om folksjukdomar: KOL & Kronisk bronkit

Enligt Folkhälsomyndigheten är definitionen av en folksjukdom ”… en sjukdom med hög förekomst i befolkningen och som bedöms ha en stor inverkan på befolkningens hälsotillstånd under en viss tidsperiod.”

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering lider drygt en miljon av svenskarna av astma eller KOL.

Trialy rekryterar
Trialy ansvarade för rekryteringen av forskningspersoner till en studie om KOL och kronisk bronkit vid Karolinska Institutet. Studiedeltagarna skulle vara personer mellan 50-70 år som är vanerökare. Trialy är mycket stolta över att vara en del av denna viktiga forskning, genom att hjälpa forskarteamet att nå potentiella studiedeltagare.

Krav för att delta i studien
Ett annat krav för forskningsdeltagare i den här studien var att man inte får ha allergiska besvär som ger upphov till snuva eller klåda i ögonen. För att matcha studiens kriterier och bli forskningsperson måste man ha problem med slemhosta, både dagligen och under en längre period.

Om man är en van forskningsdeltagare som har god erfarenhet av att delta i kliniska studier så känner man också igen frågan ”Har du under de senaste månaderna haft hjärninfarkt?” då detta är ett mycket vanligt exklusionskriterium för forskningspersoner i kliniska studier.

Slutligen så finns det ett antal diagnoser som gör att man inte matchar studiens kriterier, t.ex cancer, svår psykisk sjukdom eller anemi.

Vi hoppas att vårt bidrag till den här studien möjliggör nya framsteg inom kunskapen kring diabetes och hur sjukdomen bäst hanteras. Som en av våra folksjukdomar står det klart att KOL och kronisk bronkit har en enorm påverkan på många människors vardag, och om dessa människors liv kan underlättas genom forskningsframsteg – då är vi på Trialy mer än nöjda med vår insats.