Rekrytering av forskningsdeltagare till studier om folksjukdomar: Diabetes

Enligt Folkhälsomyndigheten är definitionen av en folksjukdom ”… en sjukdom med hög förekomst i befolkningen och som bedöms ha en stor inverkan på befolkningens hälsotillstånd under en viss tidsperiod.”

En av våra folksjukdomar är diabetes. Enligt Diabetesförbundet har över 500 000 människor i Sverige sjukdomen (typ 1 och 2).

Trialy rekryterar
Trialy ansvarade under våren 2022 för rekryteringen av forskningspersoner till en stor nationell studie om typ-2 diabetes som bedrivs av forskare vid Uppsala Universitet. I studien jämfördes två olika läkemedel mot sjukdomen, med förhoppningen att i framtiden kunna effektivisera behandlingen. Trialy är mycket stolta över att ha varit en del av denna viktiga forskning, genom att hjälpa forskarteamet att nå potentiella studiedeltagare.

Krav för att delta
Vilka personer kunde delta i den här studien? För att matcha studiens kriterier och bli studiedeltagare behövde man först och främst ha fått sin diagnos de senaste 4 åren. Som nydiagnostiserad diabetiker är det förståeligt om man upplever all information som förvirrande eller överväldigande, men ju mer man lär sig om sjukdomen desto lättare blir det att leva med den.

Ett annat krav för forskningsdeltagare var att man inte fick behandla sin diabetes med mer än ett läkemedel. Många behandlar sin diabetes med fler än ett preparat, vilket tyvärr gjorde att man inte matchade just den här studiens krav.

Ett annat vanligt krav som ställs i kliniska studier handlar om att man inte får ha drabbats av hjärtinfarkt, kärlkramp eller stroke. Om man är en van forskningsdeltagare som har god erfarenhet av att delta i kliniska studier så känner man också igen frågan ”Deltar du för närvarande i någon annan klinisk studie?”. För att kunna mäta forskningspersonernas resultat av studiens behandling är det viktigt att så få påverkansfaktorer som möjligt kan ha en effekt på resultatet.

Vi hoppas att vårt bidrag till den här studien möjliggjorde nya framsteg inom kunskapen kring diabetes och hur sjukdomen bäst hanteras. Som en av våra folksjukdomar står det klart att diabetes har en enorm påverkan på många människors vardag, och om dessa människors liv kan underlättas genom forskningsframsteg – då är vi på Trialy mer än nöjda med vår insats.