Add Your Heading Text Here

Varför deltar fler kvinnor än män i kliniska studier?

I vår rekrytering till olika kliniska studier så märker vi definitivt av att fler kvinnor än män är intresserade av att ställa upp som forskningspersoner. De flesta av våra studier är öppna för båda könen, men trots det är det i princip alltid fler kvinnor än män som ansöker.

Det finns flera anledningar till att deltagandet i kliniska studier är högre bland kvinnor än bland män.

1. Vissa diagnoser och sjukdomar är vanligare bland kvinnor. Exempelvis IBS är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. IBS är också ett område som det forskas en hel del på. Bara de senaste åren har vi på Trialy rekryterat forskningsdeltagare till fyra olika studier om IBS.

2. De senaste åren har en hel del forskning bedrivits inom medicinska områden som främst rör kvinnor. Det kan till exempel handla om tillstånd som vi i dagsläget inte vet tillräckligt mycket om, så som endometrios. Dessutom finns det idag många som argumenterar för att tidigare forskning kring olika medicinska tillstånd i princip endast har bedrivits med män som forskningsdeltagare, vilket gör att resultaten eventuellt inte går att applicera rakt av på den kvinnliga befolkningen. Detta kräver mer forskning med kvinnor som försökspersoner.

3. Det kan också vara så att benägenhet att söka sig till vården generellt är högre hos kvinnor. Att söka sig till, och be om hjälp på, till exempel vårdcentralen kan vara ett större steg att ta för män, och det är möjligt att detta också spiller över i forskningen.

Att forskningsstudier är representativa gentemot befolkningen är viktigt. Detta gäller till exempel ålder, socioekonomiska faktorer och inte minst kön. Trialy arbetar aktivt för att nå ut till fler män, och försöker anpassa kommunikation och annonser så att de tilltalar både män och kvinnor. I dagsläget är det tyvärr endast 25 % av medlemmarna i Trialy-panelen som är män, men vi önskar och hoppas att när panelen växer, så växer också antalet manliga medlemmar.

Gå med i Trialy-panelen.
Kolla in vilka studier vi rekryterar forskningsdeltagare till just nu.