Ersättning till forskningsdeltagare

Incitament och ersättning vid forskningsstudier

För dig som är intresserad av att delta i en studie och få ersättning

Är du nyfiken på hur det är att delta i en forskningsstudie och vill veta vilken ersättning man kan få?  Det varierar från studie till studie om ersättning ges. Detta  framgår också tydligt i studien du söker till och kan vara allt från ingen ersättning, till en biobiljett, till några tusen i specialfall. Ofta är det studier med högre krav eller där forskningsgruppen är svår och nå som ersättning utges. I de flesta fall är det ingen ersättning i form av pengar, däremot får du information om din hälsa, tillgång till nya behandlingsmetoder, samt att du bidrar till vetenskapens utveckling.

Vill du delta i en studie? Här kan du se alla våra pågående studier och läsa mer om vad som krävs och eventuell ersättning. För att få kontinuerliga uppdateringar, följ oss på Facebook eller Instagram, där heter vi Trialy.se

För dig som ska utföra en forskningsstudie

Hur gör man när man vill att personer ska delta i en forskningsstudie? 

Kanske är den första tanken att erbjuda så hög ekonomisk ersättning som möjligt? Att få pengar för att delta i forskningsstudier kan vara en motivation, men riktigt så enkelt är det inte! Låt oss förklara hur vi tänker…

Intern och extern motivation

Inom motivationsforskning delar man ofta upp motiv i inre/intern och yttre/extern. Alltså: gör vi något för att det ligger i linje med våra värderingar och inre mål och intressen (intern), eller gör vi det för att få en yttre belöning eller slippa en yttre bestraffning (extern).  visar att de samspelar – du kanske börjar på ett arbete för att du brinner för det, men för varje yttre belöning (löneutbetalningen) så riskerar den inre motivationen att falna. Därför är det i många fall viktigt att ta hänsyn till såväl intern som extern motivation.  

Varför deltar personer i forskningsstudier?

Det finns många anledningar till att personer väljer att delta i ett forskningsprojekt. Detta var vi nyfikna på, så att besvara frågan med en enkätundersökning till våra egna deltagare !

Undersökningen visar tydligt att även om ekonomisk ersättning kan vara en viktig drivkraft för vissa (52% av de tillfrågade) svarar 84% att de vill hjälpa forskningen och 64% att de vill ha ökad kunskap kring ett område och om sig själva. Utifrån vad vi vet från forskningen om intern och extern motivation är det sannolikt även motiv som tenderar att vara mer stabila över tid. För att sammanfatta: Det finns flera olika skäl till att personer väljer att delta i forskningsstudier, där både intern och extern motivation spelar roll för engagemang.

Så, hur ska man göra?

Vår erfarenhet är att extern motivation i form av ekonomisk ersättning kan vara positivt för deltagargraden i forskningsstudier. Om man väljer att använda ekonomisk ersättning bör den ta hänsyn till mängden tid en deltagare behöver lägga ned samt eventuella obehagliga moment eller risker med deltagande.

Men viktigare är den interna motivationen. Ställ er frågan:

  • Varför är forskningsstudien viktig?
  • Vilket samhällsvärde bidrar studien med?
  • Vad är värdet för forskningspersonen som deltar i studien?
  • Hur kan vi kommunicera värdet till potentiella deltagare?