Allmänna villkor och personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy och allmänna villkor

Innehållsförteckning

Gäller från 2018-05-14

Definition av personuppgifter
Personuppgifterna (”uppgifterna”) åsyftar all information rörande Ansökande som Trialy AB (”Företaget”) registrerar i digital form. Sådana uppgifter inkluderar, men är inte begränsade till, kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.
Känsliga personuppgifter, så som till exempel uppgifter rörande, hälsa, sexualitet, etniskt ursprung, genetiska och biometriska uppgifter kan komma att inhämtas med utgångspunkt från de kriterier som föreligger för respektive medicinskt forskningsprojekt (”Studie”) som Företaget letar frivilliga sökanden till. Registrering av sådana uppgifter sker endast om Ansökande uttryckligen medger särskilt samtycke.

Insamling

Företaget skall inte, genom denna policy, samla in fler uppgifter än nödvändigt för varje Studie för att kunna fullfölja sitt avtal med Företagets kund. Alla uppgifter som Företaget samlar in föregås av samtycke från Ansökanden.
Ett ingånget avtal kan innebära att Företaget vidarebefordrar uppgifter till tredje part, detta sker i så fall endast efter samtycke från Ansökanden.

Samtycke

Genom att fylla i efterfrågade uppgifter för varje enskild Studie eller Trialys panel samt genom att sätta kryss och ange anvisad kod samtycker Ansökanden till att Företaget registrerar de uppgifter Ansökanden lämnat för syftet med Studien eller intressedatabasen och under den tid som anges för respektive Studie. Ansökanden samtycker även till att uppgifterna lämnas ut till Företagets kund som ombesörjer Studien. Trialys behandling av personuppgifter grundar sig på samtycke enligt Artikel 9.2 a dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679)
Varje Ansökande kommer därefter att erhålla en bekräftelse per e-post i vilket framgår vilken Studie Ansökanden anmält sig intresserad av samt att Ansökanden uttryckligen medgivit till att Företaget registrerar sådana känsliga personuppgifter som är relevanta för Studien. E-postmeddelandet kommer att ange att Ansökanden medgett registrering av personuppgifter för en viss Studie men inte specificera vilka uppgifter det rör sig om.

Återtagande av samtycke

För det fall Att Ansökanden återtar samtycke eller av annan anledning inte längre önskar att Företaget hanterar Ansökandens uppgifter ombedes Ansökanden att snarast meddela Företaget härom. Företaget kommer då att så snart som möjligt, dock senast inom en månad, att radera uppgifterna om Ansökanden ur Företagets register. Ansökanden kommer att erhålla bekräftelse per e-post om att Ansökandens uppgifter ha raderats.

Lagra och redigera

Registrerade uppgifter lagras i enlighet med angiven tid för respektive Studie, eller för Trialys panel till dess att samtycket sägs upp. Åtkomst till uppgifterna begränsas till de som inom Företaget har behov av uppgifterna.
Ansökande har rätt att utan kostnad en gång per år begära ut sina uppgifter.
Ansökande kan närhelst kontakta Företaget och be att dessa redigerar felaktiga uppgifter.
Ansökande kan även begära Företaget att radera information och återkalla samtycke till behandlingen. Sådan begäran skall alltid göras skriftligen.
Ansökande har rätt att kräva att behandlingen begränsas om registrerade uppgifter inte är korrekta, behandlingen är olaglig, Företaget inte längre behöver uppgifterna för ändamålet med behandlingen eller om den Ansökande invänt mot behandlingen.
Ansökande har rätt att få ut de personuppgifter som rör Ansökande i ett allmänt använt och strukturerat och maskinläsbart format för överföring till annan personuppgiftsansvarig.
Ansökande har rätt att när som helst invända mot att personuppgifterna används för marknadsföring.
Ansökanden har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad behandling på ett sätt som i betydande grad påverkar Ansökanden.
När samtycke sägs upp av någondera part skall Företaget fråga huruvida Ansökande vill få ut de uppgifter som registrerats eller om dessa direkt skall raderas. Om Ansökande vill ha uppgifterna skall dessa översändas kostnadsfritt för att därefter raderas från Företagets samtliga lagringspunkter.

Personuppgiftsincident

Skulle lagringssystemen utsättas för en läcka, intrång eller liknande (s.k. ”personuppgiftsincident”) kommer Företaget att inom 72 timmar kontakta Integritetsskyddsmyndigheten samt i förekommande fall sända ut information om incidenten till berörda kunder.
Anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten ska göras av Företagets personuppgiftsansvarige och innehålla information om:
• vilken typ av incident det är fråga om,
• vilka kategorier av personer som kan komma att beröras,
• hur många personer det berör,
• vilka konsekvenser incidenten kan få, samt
• vilka åtgärder man vidtagit för att motverka eventuella negativa konsekvenser.
Vid behov kommer uppgifterna att raderas eller flyttas från den aktuella lagringspunkten för att förhindra ytterligare spridning.

Besvär

Om en Ansökande anser att Företaget behandlat personuppgifter på ett sätt som strider mot syftet med insamlingen eller Dataskyddsförordningen skall den Ansökande omedelbart reklamera detta till Trialy. För det fall att rättelse inte kan erhållas har den Ansökande rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten  enligt nedan.

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Övrigt

Företaget försäkrar sin vilja att följa dataskyddsförordningen och kommer att uppdatera denna policy i enlighet med förordningen. Ändring i personuppgiftpolicyn kommer att aviseras genom utskick via kunds föredragna kanal, e-post eller brev.
Uppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part i de fall då aktuell lagstiftning så kräver.
På Företagets hemsida eller i andra kanaler kan det förekomma länkar till andra webbplatser och aktörer, denna policy gäller ej sådan webbplats eller aktör.

Ansvar gentemot tredje part

Trialy AB och Trialy ABs leverantörer är inte ansvariga för utebliven vinst eller intäkter gentemot våra kunder.

Ansvar gentemot användare av våra tjänster

Trialy AB är en annons- och förmedlingstjänst. Vi tar därför inget ansvar för eventuella risker som kan uppstå i samband med deltagande i de forskningsstudier vi marknadsför. De ansvariga för forskningsstudien är skyldiga att, innan du påbörjar ditt deltagande i forskningsstudien, informera ditt frivilliga deltagande och de eventuella risker som är kopplade till studien.

Kontaktuppgifter

Trialy AB, 559120-7872
Kontaktperson: Fanny Ekström
Storgatan 8b
411 24, Göteborg
kontakt@trialy.se